Naročite vsebine

Pravilnik spletne strani Content Writer

Ta pravilnik opredeljuje načela uporabe spletne strani contentwriter.si, v nadaljnjem besedilu »portal«.

1. člen O nas

 1. Lastnik portala je družba Content Writer LLC s sedežem na Poljskem na al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, registrirano pod številko KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, v nadaljnjem besedilu »Content Writer«.

2. člen Definicije

 1. Besedila – storitve pisanja reklamnih besedil po elektronski poti s strani Content Writer.
 2. Naročilo – naročilo za izvedbo storitve.
 3. Ponudba – zbirka storitev, ki jih ponuja Content Writer.
 4. Naročnik – uporabnik portala, ki je oddal naročilo.
 5. Pogodba – medsebojna obveznost, sklenjena med naročnikom in podjetjem Content Writer, ki obsega izpolnitev naročil s strani podjetja Content Writer v zameno za plačilo, ki ga naročnik plača podjetju Content Writer.
 6. Pogodbena stranka – subjekti pogodbe, to sta naročnik in Content Writer.

3. člen Pogoji opravljanja storitev

3.1 Sklenitev pogodbe

 1. Pogodbe se sklepajo v skladu s poljsko zakonodajo.
 2. Uporabnik portala odda naročilo prek platforme Content Marketing +.
 3. Na platformi sta opredeljena cena in čas izvedbe naročila. Ob oddaji naročila Content Writer pošlje naročniku pogodbo.
 4. Pogodba je sklenjena ob oddaji naročila z izbiro gumba »Naroči in plačaj«.
 5. Naročnik je dolžan plačati naročeno storitev po sklenitvi pogodbe s pomočjo izbranega načina plačila: [1] kreditna kartica Visa/MasterCard, [2] spletne denarnice: Google Pay & Apple Pay, [3] PayPal.
 6. Po prejemu plačila se podjetje Content Write zavezuje pripraviti besedila v skladu s pogodbenimi določili.

3.2 člen Odstop od pogodbe in prekinitev pogodbe

 1. Pogodba je izpolnjena po uresničitvi vseh obveznosti med pogodbenima strankama.
 2. Zaradi individualne narave besedil naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe.
 3. Content Writer lahko kadar koli odstopi od pogodbe, če zunanje okoliščine, ki izhajajo iz narave opravljanja storitev, onemogočajo izvedbo naročila. Odstop od pogodbe ne povzroči nobenih dodatnih zahtevkov s strani naročnika proti Content Writerju.
 4. Content Writer si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe s takojšnjim učinkom, če je naročnik bistveno kršil pogoje pogodbe ali ne sodeluje s podjetjem Content Writer, kar preprečuje uresničevanje pogodbe v skladu z njenimi pogoji.

4. člen Reklamacije

 1. V roku treh (3) dni od izvedbi naročila ima naročnik pravico enkrat zahtevati prilagoditev gotovega besedila z vidika popravkov jezikovnih in vsebinskih napak.
 2. Reklamacijski zahtevek mora naročnik oddati po elektronski pošti na naslov [email protected].
 3. Po prejetju reklamacijskega zahtevka Content Writer določi rok oddaje prilagojenega besedila.
 4. Dodatno prilagajanje besedila je plačljivo.

5. člen Osebni podatki

 1. V skladu z uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) z dne 27. 4. 2016 so pogoji obdelovanja osebnih podatkov s strani podjetja Content Writer podrobneje opredeljeni v politiki zasebnosti.

6. člen Avtorske pravice

 1. Content Writer izjavlja, da ima materialne avtorske pravice do besedil.
 2. V trenutku posredovanja besedil naročniku Content Writer prenese materialne avtorske pravice in druge povezane pravice glede besedil na naročnika.
 3. Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine za portal pripadajo podjetju Content Writer in so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi določbami splošno veljavne zakonodaje.
 4. Naročnik pooblašča Content Writer, da lahko uporabi naročnikove blagovne znamke, in sicer tako, da jih objavi na spletnem mestu Content Writer. V sled navedenega naročnik podeljuje podjetju Content Writer brezplačno, neizključno in trajno licenco za uporabo blagovne znamke v zgoraj navedenem obsegu.

7. člen Odgovornost

 1. Content Writer ne odgovarja naročniku za škodo, na katero Content Writer nima vpliva.
 2. Content Writer naročniku ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi uporabe, nepravilne uporabe ali nezmožnosti uporabe portala, ne glede na to, kako je škoda nastala in na kaj se nanaša.
 3. Content Writer odgovarja naročniku samo do višine denarne vrednosti pogodbe.
 4. Content Writer odgovarja naročniku samo za tipično in dejansko nastalo škodo, predvidljivo ob sklenitvi pogodbe, ki je posledica namernega ravnanja podjetja Content Writer, z izjemo izgubljenega dobička.
 5. Zaradi neuporabe besedil naročnik nima pravice do povračila kupnine ali kakršnih koli drugih zahtevkov.
 6. Content Writer naročniku ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi morebitnih napak in tehničnih okvar portala.
 7. Content Writer ne preverja pravilnosti in resničnosti podatkov, ki jih vnese naročnik, kot tudi ne načina uporabe vsebine s strani naročnika. Naročnik objavi in prilagaja besedila na lastno odgovornost.

8. člen Končne določbe

 1. V zadevah, ki jih ne ureja ta pravilnik, se uporabljajo druge ustrezne določbe splošno veljavne poljske zakonodaje.
 2. Spore, ki izhajajo iz določb tega pravilnika, bo reševalo sodišče, pristojno za Content Writer

Razvijaj vsebine hitreje od konkurence.